འཇའ་ལུས་པ་ཉག་བླ་པདྨ་བདུད་འདུལ་མཆོག་འཇའ་ལུས་ཐོབ་སའི་གནས།

འཇའ་ལུས་པ་པདྨ་བདུད་འདུལ་མཆོག
འཇའ་ལུས་པ་པདྨ་བདུད་འདུལ་མཆོག
འཇའ་ལུས་ཐོབ་པའི་གནས་སུ་བཞེངས་པའི་མཆོད་རྟེན།
འཇའ་ལུས་ཐོབ་པའི་གནས་སུ་བཞེངས་པའི་མཆོད་རྟེན།
མཆོད་རྟེན་བཞུགས་སའི་ལྷ་ཁང་།
མཆོད་རྟེན་བཞུགས་སའི་ལྷ་ཁང་།
ཁོང་གི་གཡག་གུ་འདོགས་ས་ཡིན་ལ་རྗེས་གཡག་གུ་ཡང་འཇའ་ལུས་ཐོབ་པར་གྲགས།
ཁོང་གི་གཡག་གུ་འདོགས་ས་ཡིན་ལ་རྗེས་གཡག་གུ་ཡང་འཇའ་ལུས་ཐོབ་པར་གྲགས།
47.2K