༧གྲུབ་དབང་ནམ་མཁའ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རེབ་ཀོང་སྔགས་མང་།

image
༧གྲུབ་དབང་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་འོད་གསལ་རོལ་བའི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེས་རེབ་ཀོང་སྔགས་མང་རིག་འཛིན་འདུས་པ་ཕོ་མོར་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་དབང་གནང་དུས་ཀྱི་མཉམ་པར་ཆེན་མོ། ཧཱུཾ་ཆེན་གྱིས་པར་བླངས།
༧གྲུབ་དབང་ནམ་མཁའ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཁོང་གི་གདན་སར་ཕུར་པའི་བསྒྲུབ་ཆེན་ལ་ཞུགས་པའི་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་མཉམ་པར།
༧གྲུབ་དབང་ནམ་མཁའ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཁོང་གི་གདན་སར་ཕུར་པའི་བསྒྲུབ་ཆེན་ལ་ཞུགས་པའི་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་མཉམ་པར། ཧཱུཾ་ཆེན་གྱིས་པར་བླངས།
47.2K