༄༅། །ཀརྨ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེས་གསང་སྔགས་རྙིང་མ་པ་རྣམས་ལ་དྲི་བའི་ཆབ་ཤོག་གནང་བའི་དྲིས་ལན་ལུང་དང་རིགས་པའི་འབྲུག་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །༨

ཡང་རྒྱུད་དེ་དག་གི་དོན་ཡིན་པ་ལྟར་བཅོས་པའི་གདམས་པ་རྣམས་ཀྱི་གཞི་བཤད་པའི་སྐབས་ན། གསར་མའི་ལུགས་ནི་ཀླུ་སྒྲུབ་དཔའ་བོ་ལ་སོགས་འཕགས་ཡུལ་གྱི་མཁས་གྲུབ་ཕལ་མོ་ཆེ་དང་། ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་བཞེད་པས། དེ་ལ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ནི། །ངོ་བོ་མ་སྒྲིབ་ལུང་མ་བསྟན། །ཅེས་པ་ལྟར་མེ་ལོང་རང་གི་ངོ་བོའི་དུས་ན་གཟུགས་བརྙན་གྱིས་སྟོང་པ་བཞིན་དུ། ཀུན་གཞི་རང་གི་ངོ་བོའི་དུས་ན་ཚོགས་བདུན་སེམས་བྱུང་དང་བཅས་པས་སྟོང་པ། གཟུགས་བརྙན་ཅིར་ཡང་སྣང་རུང་གི་གསལ་བ་མི་འདོར་བ་བཞིན་དུ། འཁོར་འདས་ལམ་གསུམ་གྱི་བག་ཆགས་འཇོག་རུང་གི་ནུས་པ་མི་འདོར་བ། ཡུལ་རྐྱེན་དང་མ་འཕྲད་པའི་མེ་ལོང་རང་གི་དུས་ན་ལུང་མ་བསྟན་གྱི་གསལ་བ་ཡིན་པ་བཞིན། ཀུན་གཞི་འཁྲུལ་གྲོལ་འདུ་བྱེད་མ་གཡོས་པའི་དུས་ན་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་མ་ལྷུང་བའི་ལུང་མ་བསྟན་དུ་བཞེད་པ་ལ། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་ལ་གཞི་ཀ་དག་དང་ཡེ་གྲོལ་དུ་འདོད་ཟེར་བ། ཁྱེད་རང་གི་ལུགས་ལ་ཀ་དག་དང་ཀུན་གཞི་གཅིག་གམ་ཐ་དད། གཅིག་ན་ཀུན་གཞི་འཁོར་འདས་གཉིས་ཀྱི་སྤྱི་གཞི་ཡིན་པའི་དོན་གྱི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་མ་རིག་པ་ཡོད་ལ། དེ་མ་རིག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིན་པས་ཀ་ནས་དག་པ་དང་ཡེ་གྲོལ་གྱི་དོན་མ་ཚང་། ཀུན་གཞི་དང་ཀ་དག་གཉིས་མི་གཅིག་ཐ་དད་ན། ཀ་དག་དང་ཀུན་གཞི་ཐོག་མར་གང་སྔ། ཀ་དག་སྔ་ན། དང་པོ་ཀ་དག་ལ་རྗེས་ཞི་གནས་ཀུན་གཞིའི་གནས་ལུགས་སུ་བྱུང་བ་ནི་ལུང་རིགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀྱང་མི་འཐད་དེ། ཀུན་གཞི་ནི་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་མ་ལྷུང་བའི་གདོད་མའི་གནས་ལུགས་ཡིན་ལ། དེའི་གོང་ན་གང་ཡང་མེད་པས་སོ། །ཀུན་གཞི་སྔ་ན་ཀ་དག་དང་ཡེ་གྲོལ་དུ་མི་འགྱུར་བས། དེ་བས་ན་ཀ་དག་ཅེས་པ་ནི་བོན་གྱི་གཞུང་ན། དང་པོ་ཡེ་མེད་དུ་འདོད་པ་ཀ་དག་དང་། དེ་ལས་ཡེ་ཡོད་ཅུང་ཟད་སྲིད་པ་ལ་མ་རྟོགས་པ་འཁོར་བའི་འཁྲུལ་གཞི་ཞེས་མིང་འདོགས་བསྒྱུར་བ་ཡིན་མོད།

ཅེས་གསུངས་པ་ལ། ཀུན་གཞི་ཞེས་པའི་ངོ་བོ་ནི། འདུས་མ་བྱས་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་རང་བྱུང་ཕྱོགས་གང་དུ་ཡང་མ་ལྷུང་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་གཞི་ཀ་དག་དང་ཡེ་གྲོལ་ཅེས་པ་རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་གཞི་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་རང་གྲོལ་བ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་གྱི། ཀུན་གཞི་ཉིད་ཀ་དག་དང་ཡེ་གྲོལ་དུ་འདོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་ཀ་ནས་དག་པ་ཞེས་བྱ་བ་གདོད་མ་ནས་འཁྲུལ་མ་མྱོང་བའི་དག་པ་དེ་ལ་ཟེར་ལ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་པའི་སྒྲ་དོན་ནི་དུས་ཀུན་ཏུ་འཁྲུལ་བས་ནམ་ཡང་གོས་མ་མྱོང་བ་དེའི་ཕྱིར་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ། འདིའི་ལུགས་ལ་འཆད་པ་ཡིན་ཞིང་ཡེ་གྲོལ་ཞེས་པ་ཡང་དེ་དང་དོན་གཅིག་པ་ཡིན་པས་ན་གཞན་དུ་མི་བསམ་མོ། །དེའི་ཕྱིར་འདིར་གཞི་ཀ་དག་དང་ཡེ་གྲོལ་ཞེས་གསུངས་པ་གྲོལ་གཞི་ལ་ངོས་འཛིན་པ་ཡིན་གྱི་ཀུན་གཞི་ལ་འདོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདིར་ཀུན་གཞི་སེམས་ཡིན་ལ། གྲོལ་གཞི་རིག་པ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར། ཀུན་གཞི་དང་ཀ་དག་གཉིས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ལངྐར་གཤེགས་པ་ལས། བློ་གྲོས་ཆེན་པོ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། འཇིམ་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་། འཇིམ་པའི་གོང་བུ་ནི་གཅིག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཐ་དད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དང་ཇི་ལྟར་གསེར་དང་རྒྱན་བཞིན་ཏེ། བློ་གྲོས་ཆེན་པོ་ཅི་སྟེ་འཇིམ་པའི་གོང་བུ་འཇིམ་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་ཐ་དད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་དེ་དག་ལས་བརྩམས་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ན། དེ་ནི་འཇིམ་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་དག་ལས་བརྩམས་པས་ན་དེའི་ཕྱིར་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་སྟེ་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ན་ནི་འཇིམ་པའི་གོང་བུ་དང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་བྱེ་བྲག་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་བློ་གྲོས་ཆེན་པོ་འཇུག་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་གལ་ཏེ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ན་ནི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུ་ལས་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་སྟེ་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ན་ནི་འཇུག་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འགག་ན་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་འགག་པར་འགྱུར་ན། དེ་ལྟར་བདག་གི་རིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་འགག་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་བློ་གྲོས་ཆེན་མོ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱི་རང་གི་རིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་འགག་པར་མི་འགྱུར་གྱི་ལས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ནི་འགག་གོ། །ཞེས་ཁམ་ས་ལས་བྱས་པའི་རྫ་བུམ་ལ་ཁམ་སའི་རིགས་ཡོད་ཀྱང་དེ་ཁམ་ས་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ཡིན་ན་འདི་ནི་ཁམ་ས་འོ་འདི་ནི་བུམ་པའོ་ཞེས་ཕྱེད་པར་མི་འགྱུར་ལ། རྫ་བུམ་ལ་ཁམ་སའི་རིགས་མེད་ན་དེ་ལ་རིགས་གཞན་ཅི་ཡང་མེད་པ་དེ་དཔེར་མཛད་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ཆབ་རོམ་ཆུའི་རིགས་ཅན་ཡིན་ཀྱང་ཆུ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ་ཆབ་རོམ་བཞུ་བ་ན་ཆུར་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །གཞན་ཡང་རྒྱུད་ལས། སེམས་དང་རིག་པ་རྣམ་པ་གཉིས། །གཅིག་དང་ཐ་དད་མ་ཡིན་ལ། །དབྱེ་ན་རབ་ཏུ་དཀའ་བའི་ཆོས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་གཞི་ཐོག་ནས་གྲོལ་ཀྱང་གཞི་མ་ཡིན་པས་ཀུན་གཞི་ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་བ་མེད་ཅིང་གང་དང་ཡང་མ་འདྲེས་པ་སོ་སོ་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་དང་ཀུན་ཏུ་བཏགས་པའི་མ་རིག་པ་གཉིས་ཀ་ལས་གྲོལ་བ་ཡིན་པས་ན་གཞི་ལས་གཞན་དུ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། གཞི་ཉིད་ཀྱང་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ང་ཉིད་ཀྱང་། །རྒྱུ་རྐྱེན་མེད་པ་གཞི་ཡི་དོན། །དེ་ཉིད་གཞི་ལ་རང་བྱུང་རིག །ཕྱི་ནང་སྒྲོ་སྐུར་སྐྱོན་མ་བཏགས། །དྲན་མེད་མུན་པའི་དྲིས་མ་གོས། །དེ་ཕྱིར་རང་སྣང་སྐྱོན་མ་གོས། །རང་རིག་སོ་ལ་གནས་པ་ལ། །སྲིད་གསུམ་འཇིགས་ཀྱང་སྔངས་སྐྲག་མེད། །རྟོགས་མེད་ཤེས་པ་རང་བྱུང་ལ། །གདོས་པའི་གཟུགས་དང་ཁ་དོག་མེད། །རིག་པ་གསལ་ཆ་མ་འགག་པས། །ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ཡེ་ཤེས་ལྔ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཀ་དག་དང་ཀུན་གཞི་ལ་སྔ་ཕྱི་མེད་དེ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ཡིན་པས་ན་བྱ་དང་སྒོ་ང་ལྟ་བུ་སྟེ། བྱ་མེད་ན་སྒོ་ང་མི་འབྱུང་ཞིང་། སྒོ་ང་མེད་ན་བྱ་མི་འབྱུང་བས་ན་རང་བཞིན་གྱི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། ཀུན་གཞི་ཀུན་གྱི་གཞི་ཡིན་ཏེ། །མྱ་ངན་འདས་པའི་གཞི་མའང་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཀུན་གཞི་དེ་ཉིད་རང་ཐོག་ཏུ་རིག་པ་ལ་ནི་ཡང་དག་པའི་སངས་རྒྱས་ཞེས་འདོད་ལ། མ་རིག་པར་འཁྲུལ་བའི་དབང་དུ་སོང་བ་ན་སེམས་ཅན་ཞེས་འདོད་པས་ན། བོན་གྱི་གཞུང་ལྟར་དང་པོ་ཡེ་མེད་སྟོང་པ་དེ་ལ་མིང་ཀ་དག་ཏུ་བཏགས་ནས་དེས་སླར་འཁྲུལ་སྣང་གི་འཁོར་བའི་གཞི་བྱེད་པ་ལྟར་དུ་འདོད་པ་མ་ལེགས་སོ། །(མུ་འགོད།)

47.2K